O Wspólnocie

Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego

Współczesny świat coraz bardziej odwodzi nas od tego, co Boże i duchowe. W każdym z nas coraz bardziej zagrożone jest życie Boże, które otrzymaliśmy z Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Potrzeba zatem modlitwy, ale też formacji i apostolatu na rzecz większej troski o żywą wiarę i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych.

 

Z myślą o tym, odczytując znaki czasu, na życzenie wiernych i po dłuższym namyśle w dialogu z Bogiem, ustanawiam Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa Bożego.

 

Opiece trzech Niewiast: Najświętszej Maryi Pannie, św. Annie i św. Jadwidze powierzam rozwój Wspólnoty. Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się do wzrostu świętości wszystkich członkiń i przyniosła wiele dobra naszym rodzinom, parafiom i całemu Kościołowi opolskiemu.

 

Z Dekretu biskupa opolskiego
Andrzeja Czai,
erygującego Wspólnotę

Zadania członkiń

Dawanie świadectwa wiary i ofiarnego życia w swojej rodzinie.

Codzienna modlitwa (w oparciu o przygotowany tekst) przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Jadwigi i św. Anny w intencji dzieci, wnuków oraz młodego pokolenia (w przypadku osób konsekrowanych w intencji młodego pokolenia; modlitwę można zamienić na Litanię Loretańską bądź 1 tajemnicę Różańca Świętego.

Dobrowolny udział w spotkaniach formacyjnych w rejonach (w klasztorach sióstr), które będą obejmować wspólne nabożeństwo, konferencję formacyjną opartą na nauczaniu św. Jana Pawła II oraz siostrzane spotkanie, jako okazję do dawania wzajemnego świadectwa i budowania więzi.

Udział w dorocznym spotkaniu Wspólnoty w sanktuarium św. Anny w Oleśnie połączonym z przyjęciem nowych członkiń w dniu wyznaczonym przez Biskupa Opolskiego.

Dobrowolny udział w pielgrzymkach, rekolekcjach i innych spotkaniach formacyjnych proponowanych przez moderatora diecezjalnego.

Świętowanie Uroczystości Matki Bożej Opolskiej (21 czerwca) i świąt maryjnych, uroczystości św. Anny (26 lipca), św. Jadwigi (16 października) i Święta Świętej Rodziny z Nazaretu; także rodzinne świętowanie Dnia Matki (26 maja) i Dnia Babci (21 stycznia); w przypadku osób konsekrowanych - Dnia Życia Konsekrowanego (2 lutego).

Troska o wizerunki Matki Bożej, św. Anny i św. Jadwigi w swojej parafii.

Zaangażowanie na rzecz rozwoju duchowego młodego pokolenia w parafii (inicjowanie nabożeństw i modlitwy za młode pokolenie przed liturgią, inicjowanie różnych form katechezy dorosłych i innych spotkań).